Escape from Tarkov Wiki
Advertisement
Cat figurine
Cat figurine.png
Caticon.png
일반 정보
유형귀중품
무게3.1 kg
크기3x1
경험치 정보
획득 시60
조사 시5

Cat figurineEscape from Tarkov아이템 중 하나 입니다.

설명[]

희귀한 마카사(Makassar) 흑단 나무로 만든 고풍스런 고양이 조각상입니다.

퀘스트[]

획득처[]

교환[]

Caticon.png

고양이 조각상
(Cat figurine)

Prapor 2 icon.png
프라퍼(Prapor)
우호도 레벨 2
AKS-74UBTrade.png

AKS-74UB

Caticon.png
고양이 조각상
(Cat figurine)

+
Bronze Lion Icon.png
사자 동상
(Bronze lion)

+
Horse figurine Icon.png x5
말 조각상
(Horse figurine)
Therapist 2 icon.png
테라피스트(Therapist)
우호도 레벨 2
Document-Case.png

Documents case (Docs)

Wooden clock icon.png x4

나무 시계
(Wooden clock)

+
Caticon.png x2
고양이 조각상
(Cat figurine)

Ragman 4 icon.png
래그맨(Ragman)
우호도 레벨 4
IOTVfullIcon.png

IOTV Gen4 armor (Full)

Advertisement