Escape from Tarkov Wiki
Advertisement
Horse figurine
Horse figurine.png
Horse figurine Icon.png
일반 정보
유형귀중품
무게0.5 kg
크기1x2
경험치 정보
획득 시30
조사 시5

Horse figurineEscape from Tarkov아이템 중 하나 입니다.

설명[]

이 끔찍하게도 못 만든 말 조각상은 타르코프의 생존에서 전혀 쓸모가 없습니다. 하지만 언제나 그렇듯이 이런 물건들을 굳이 사려고 하는 사람이 있습니다.

퀘스트[]

획득처[]

교환[]

Horse figurine Icon.png x2

말 조각상
(Horse figurine)

Prapor 1 icon.png
프라퍼(Prapor)
우호도 레벨 1
AKS-74U icon.png

AKS-74U

Caticon.png
고양이 조각상
(Cat figurine)

+
Bronze Lion Icon.png
사자 동상
(Bronze lion)

+
Horse figurine Icon.png x5
말 조각상
(Horse figurine)
Therapist 2 icon.png
테라피스트(Therapist)
우호도 레벨 2
Document-Case.png

Documents case (Docs)

Horse figurine Icon.png x2

말 조각상
(Horse figurine)

Skier 1 icon.png
스키어(Skier)
우호도 레벨 1
VPO 136 icon.png

Vepr KM/VPO-136

Horse figurine Icon.png x10

말 조각상
(Horse figurine)

Skier 3 icon.png
스키어(Skier)
우호도 레벨 3
DVL-10 Saboteur icon.png

DVL-10 Saboteur sniper rifle

Advertisement